Splošni nabavni pogoji poslovanja ki, urejajo nabavno poslovanje med podjetjem

Rexel d.o.o. Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljnjem besedilu kupec)

in

dobaviteljem, ki dobavlja blago in/ali storitve v sistem kupca (v nadaljnjem besedilu dobavitelj).

Kupec želi zadržati in utrditi vodilno vlogo na področju svoje dejavnosti, zato mu je kakovost proizvodov in storitev vodilna strategija v poslovni politiki, ki jo dosega z ostro selekcijo dobaviteljev in zagotavljanjem najvišje kakovosti na tržišču. Dobavitelj se obvezuje, da bo svojo poslovno politiko podredil tem ciljem.

Kakovost

Dobavitelj se obvezuje, da bo v svojem poslovnem sistemu vzpostavil in vzdrževal sistem zagotavljanja kakovosti, ki bo zagotavljal kakovost proizvodov in storitev v skladu z zahtevami kupca.

Dobavitelj je v celoti odgovoren za kakovosti dobavljenega blaga. Kakovost blaga se smatra v najširšem smislu in vključuje tako tehnično kakovost proizvoda, embalažo kot tudi usklajenost proizvodov z veljavnimi predpisi in opremljenost dobavljenih proizvodov z ustrezno dokumentacijo.

Kakovost proizvodov ali storitev ter standardi sprejemljivosti proizvodov ali storitev so določeni s pogodbo oziroma v samem naročilu. V primeru, da kakovost proizvodov ali storitev ni posebej določena, se kot normativni dokumenti, ki obsegajo potrebne podatke za ocenjevanje sprejemljivosti kakovosti blaga, smatrajo:

  • nacionalni ali mednarodni standardi, ki jih priznava domača zakonodaja,
  • interni standardi in tehnične ali druge specifikacije proizvajalcev – dobaviteljev (za nestandardne materiale in proizvode),
  • interne tehnične specifikacije uporabnikov – kupcev,
  • ustrezni tehnični predpisi za regulirano področje.

Embalaža

Embalaža je sestavni del kakovosti proizvoda in dobavitelj se obvezuje, da bo proizvode opremil z embalažo, ki maksimalno tehnično ustreza dobavljenim proizvodom ter omogoča optimalno logistično izvajanje.

Kupec ima v svojem poslovnem procesu vpeljano optimalno mehanizirano logistiko in iz tega razloga zahteva dobavo proizvodov na paletah, razen v primeru, ko to tehnično ni mogoče, oziroma se kupec in dobavitelj drugače dogovorita.

Označevanje na embalaži mora biti trajno in vidno, oznaka mora vsebovati vse bistvene elemente:

  • proizvajalca,
  • vrsto materiala (naziv kot na dobavnici),
  • količino.

Označena mora biti tako skupinska embalaža kakor tudi njeni manjši deli. Prodajalec se obvezuje, da bo vse blago, ki ga bo dobavil kupcu, označil z EAN kodo. Za morebitno nekodirano oz. napačno kodirano blago, ki ga bo dobavil kupcu, pa se obvezuje poravnati stroške kodiranja tega blaga v višini 10 % na neto fakturirano vrednost na osnovi bremepisa, ki mu ga izstavi kupec po preteku kvartala.

Prevzem blaga

Kupec bo prevzel blago le na podlagi dokumentacije, ki dokazuje, da je blago dobavljeno v skladu s kriteriji kakovosti, kot so navedeni v pogodbi oziroma naročilu in v skladu s splošnimi nabavnimi pogoji poslovanja. Za blago, ki mora biti certificirano v skladu z ustreznimi predpisi, dobavitelj prevzame vso odgovornost tako za veljavnost certifikatov kakor tudi za označevanje proizvodov in pakiranje s certifikacijskimi znaki.

Dobava blaga

Dobavitelj je dolžan kupcu najkasneje ob dobavi oziroma na prvi poziv dostaviti veljavno potrdilo o poreklu blaga (kratkoročno oz. dolgoročno izjavo dobavitelja o preferencialnem poreklu blaga, na katerem navede tudi carinsko tarifo za dobavljeno blago), kot tudi ustrezne veljavne certifikate za blago. V primeru tehničnega prevzema na objektu, za katerega je bilo blago dostavljeno, je dobavitelj kupcu dolžan dostaviti zahtevano ustrezno dokumentacijo. Dobavitelj kupcu omogoči dostop do tehnične mape proizvodov, ki mora biti na voljo še najmanj 10 let po prenehanju proizvodnje izdelka.

Dobavitelj se obvezuje, da bo pri vsaki dobavi navedel številko kupčevega naročila na dobavnici in računu, naročilo realiziral v celoti in po dogovorjenih cenah. V nasprotnem primeru dobavitelj soglaša, da kupec blago vrne na stroške dobavitelja ali zaračuna stroške dodatnega dela.

Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavljeno blago, ki bo kupcu ostalo na zalogi več kot dvanajst mesecev prevzel nazaj, kupec pa bo za najmanj tako vrednost istočasno naročil drugo blago. Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano in v originalni embalaži.

Kupec bo v primeru nespoštovanja navajanja kupčevega naročila na dobavnici in računu le-te zavrnil kot neveljavne.

Dobavitelj bo po prejemu naročila s strani kupca le-temu poslal potrditev ali zavrnitev naročila najkasneje v roku 48 ur. Potrditev naročila mora vsebovati najmanj naslednje informacije: artikel, količino, datum dobave in številko kupčevega naročila. Če kupec v roku 48 ur po oddaji naročila ne prejme potrditve ali zavrnitve naročila, se razume, da dobavitelj v celoti potrjuje prejeto naročilo. Blago pa bo dobavljeno znotraj dobavnega roka, dogovorjenega v komercialnih pogojih sodelovanja. V primeru zamude pri dobavi blaga je kupec upravičen do penalov v višini 0,5 % (pol odstotka) od vrednosti naročila za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 15 % (petnajst odstotkov) od celotne vrednosti naročenega blaga in morebitnih drugih stroškov, ki bi nastali pri kupcu zaradi zamude.

Obseg, način in mesto kontroliranja in zagotavljanja kakovosti blaga so določeni s pogodbo ali v naročilu ter s splošnimi nabavnimi pogoji sodelovanja.

Kupec je dolžan sprejeti le količine, ki so dobavljene v skladu s pogodbo oziroma naročilom. Presežek blaga ali blago, ki ne ustreza kupčevemu naročilu, lahko kupec vrne dobavitelju na njegove stroške.

Dobavitelj dobavlja blago kupcu na pariteti DDU Ljubljana, skladišče kupca. Kupec blago sprejema od ponedeljka do petka med 7.00 in 12.00 uro. Dobava blaga izven tega termina je možna samo v primeru predhodnega dogovora z vodjo prevzema.

V primeru, ko kupec pri prevzemu ugotovi neskladnost med deklarirano kakovostjo in dejansko kakovostjo izdelka, se blago obravnava po principu pogojnega sprejema, kar pomeni, da je kupec ustrezno blago sicer sprejel, vendar ga ni prevzel kot svojo zalogo. Kupec je dolžan o ugotovljeni neskladnosti obvestiti dobavitelja ter na podlagi dogovora odločiti ali se trgovsko blago prevzame ali da na razpolago dobavitelju. Kupec je dolžan v primeru pogojnega sprejema in reklamacije ravnati z blagom skladno s splošnim pravnim načelom dobrega gospodarjenja.

V primeru nesoglasja o kakovosti blaga, če prej ni prišlo do sporazumne rešitve, se izvede dokazovanje kakovosti blaga pri tretji osebi.

Stroški dokazovanja bremenijo dobavitelja, če je bila predhodna kupčeva ocena pravilna.

Kot tretje osebe se smatrajo institucije za kontrolo in preizkušanje kakovosti, ki niso v organizacijskem sestavu kupca ali dobavitelja.

Reklamacije in servisiranje

Dobavitelj odgovarja za vse kvantitativne in kvalitativne reklamacije, in sicer:

za vidne napake na izdelku, pri čemer je rok za kakovostni prevzem osem dni po prevzemu blaga,
za skrite napake na izdelku, pri katerih stroške nosi dobavitelj v času garancije oziroma roka, v katerem kupec skupaj z dobaviteljem jamči za kakovost izdelka končnemu kupcu.
Dobavitelj je dolžan opravljati ustrezno servisiranje izdelka in zagotavljati nadomestne dele za izdelek v skladu z ustreznimi predpisi.

Varovanje osebnih podatkov

V primeru obdelave osebnih podatkov s strani katere koli stranke za namen izvajanja pogodbe se vsaka stranka zavezuje, da bo zagotovila skladnost z zahtevami po veljavni zakonodaji, vključno z uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016, od zbiranja osebnih podatkov in za celotno obdobje obdelave podatkov.

Zlasti se vsaka stranka zavezuje, da:

bo seznanila posameznike, na katere se nanašajo podatki, z nameni in sredstvi obdelave podatkov, ki se izvaja, po potrebi pridobila njihovo soglasje in jim omogočila uveljavljanje njihovih pravic; bo izvajala ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovi varnost takšnih podatkov, tj. njihovo zaupnost, celovitost in dostopnost.
V zvezi s tem je pravilnik o varstvu podatkov družbe Rexel na voljo na: www.elektronabava.si/zasebnost-varovanje-podatkov/ ali na zahtevo, posredovano družbi Rexel. Druga stranka se zavezuje, da bo odvisno od primera, posredovala takšen pravilnik družbe Rexel svojim zadevnim sodelavcem in zainteresiranim stranem ter posredovala svoj pravilnik družbi Rexel, svojim sodelavcem in zainteresiranim strankam, skupaj s katerim koli zadevnim posameznikom, na katerega se nanašajo podatki.

Končne določbe

Za vse, kar ni določeno s splošnimi pogoji nabave in naročilom oz. pogodbo, veljajo določila Obligacijskega zakonika in zadnja veljavna določila Incoterms 2011.

Če se kupec in dobavitelj izrecno pisno ne dogovorita drugače, se za dobavo naročenega blaga uporabljajo splošni nabavni pogoji kupca. Ne glede na to ali je med dobaviteljem in kupcem podpisana dobaviteljeva pogodba veljajo, v primeru podobnih določil, določila iz Splošnih nabavnih pogojev poslovanja kupca.