Splošni nabavni pogoji družbe Rexel d.o.o.

Splošni nabavni pogoji poslovanja urejajo nabavno poslovanje med družbo Rexel d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljnjem besedilu kupec) in dobaviteljem, ki dobavlja blago in/ali storitve v sistem kupca (v nadaljnjem besedilu dobavitelj) na način: naročilo na podlagi potrjene ponudbe, naročilo na podlagi dolgoročne (okvirne) pogodbe med kupcem in dobaviteljem, pogodbe za enkraten posel ter za vse druge pravne posle (dogovore oziroma pogodbe) med kupcem in dobaviteljem, v katerih je dogovorjeno, da se zanje uporabljajo Splošni nabavni pogoji kupca.

Kupec želi zadržati in utrditi vodilno vlogo na področju svoje dejavnosti, zato mu je kakovost proizvodov in storitev vodilna strategija v poslovni politiki, ki jo dosega s klasifikacijo dobaviteljev in zagotavljanjem najvišje kakovosti na tržišču. Dobavitelj se zavezuje, da bo svojo poslovno politiko podredil tem ciljem.

Ti splošni nabavni pogoji postanejo sestavni del pogodbe s prevzemom naročila s strani dobavitelja. Splošni nabavni pogoji veljajo izključno in v celoti. Kupec kupuje blago ali naroči storitev samo skladno s temi pogoji. Določila morebitnih dobaviteljevih prodajnih pogojev kupca ne zavezujejo v nobenem primeru, tudi če jih kupec ni izrecno zavrnil, razen v primeru, če je zakoniti zastopnik kupca dobaviteljeve poslovne (prodajne) pogoje izrecno pisno sprejel oziroma potrdil. Kupčevi zaposleni nimajo pooblastila za sprejem splošnih (prodajnih) pogojev dobavitelja, razen če posameznemu zaposlenemu zakoniti zastopnik za posamezni primer izda pooblastilo. V primeru morebitnega kupčevega izrecnega pisnega soglasja, da veljajo splošni pogoji dobavitelja, so sestavni del pogodbe tudi ti nabavni pogoji, ki se uporabljajo za tista vprašanja, ki jih splošni pogoji dobavitelja ne urejajo.

Za vsako odstopanje od kupčevih Splošnih nabavnih pogojev, je potrebno pisno soglasje kupca. Če je kupec z dobaviteljem sklenil pravni posel z drugačnimi določili za posamezen nakup, se Splošni nabavni pogoji uporabljajo v vsem, česar pravni posel ne ureja.

Naročilo

Naročilo je za kupca zavezujoče le, če je podano v pisni obliki. Če dobavitelj naročilo potrdi, hkrati pa predlaga, da se v nečem spremeni ali dopolni, se šteje, da je naročilo zavrnil in sam dal drugo ponudbo, ki velja le, če jo zakoniti zastopnik kupca ali kupčev zaposleni, ki je za to posebej pooblaščen, pisno potrdi. Če kupec sprejme takšno ponudbo, so ti nabavni pogoji sestavni del tako sklenjene pogodbe.

Kupec si pridržuje pravico, da kadarkoli, ob plačilu do tedaj nastalih stroškov, odstopi od naročila oziroma ga prekliče brez navajanja razloga za odstop oziroma preklic, pri čemer je kupčeva odškodninska odgovornost izključena.

Dobavitelj mora posamezno kupčevo naročilo pisno potrditi oziroma zavrniti najkasneje v 48 urah od njegovega prejema.
Potrditev naročila mora biti v formatu PDF in mora vsebovati najmanj naslednje informacije: artikel, količino, datum dobave in številko kupčevega naročila.
V primeru, da dobavitelj končnega datuma dobave ne more posredovati v roku 48 ur, posreduje predviden datum dobave. V roku 5 delovnih dni od prejetja naročila pa mora dobavitelj posredovati končni datum dobave. V kolikor dobavitelj ne potrdi predvidenega in/ali končnega datuma dobave, lahko kupec brez obveznosti kadarkoli odstopi od naročila oziroma ga prekliče.

Če kupec v roku 48 ur po oddaji naročila ne prejme potrditve ali zavrnitve naročila, se šteje, da dobavitelj v celoti potrjuje prejeto naročilo. Kupčevi Splošni nabavni pogoji zavezujejo dobavitelja, če je naročilo pisno potrdil ali če se naročilo skladno s predhodnim stavkom šteje za potrjeno. Enako velja tudi za delna naročila, ki jih kupec izdaja sukcesivno v okviru generalnega naročila, ki je bilo dano vnaprej za daljše obdobje. Če je med dobaviteljem in kupcem podpisana dobaviteljeva pogodba, veljajo, v primeru podobnih določil, določila iz Splošnih nabavnih pogojev poslovanja kupca.

Cena in plačilni pogoji

Pogodbena cena je enaka ceni, ki jo določi kupec v naročilnici ali drugem pisnem dogovoru in se ne spreminja. Cene so fiksne med celotnim trajanjem pogodbenega razmerja med strankama. Nobena sprememba cen, ki vpliva na povečanje dobaviteljevih stroškov, (npr. stroški dela ali materiala), ne more vplivati na spremembo dogovorjene cene.

V kolikor s pogodbo ni drugače določeno so cene, navedene v naročilnici, končne in kupec ne nosi nobenih dodatnih stroškov. Takšni dodatni stroški med drugim vključujejo stroške pakiranja, prevoza, označevanja, carine, davkov ali zavarovanja, razen če je med strankama drugače pisno dogovorjeno.

Dobavitelj je dolžan upoštevati vsa kupčeva navodila v zvezi s pakiranjem, načinom transporta, izbiro prevoznika in pošiljanjem. Če stroške transporta krije kupec in posebej ne določi načina transporta, mora biti ta izveden z najnižjimi možnimi stroški. V nasprotnem primeru dobavitelja bremenijo vse negativne posledice in višji oziroma dodatni stroški. Dobavitelj odškodninsko odgovarja za vso škodo, ki nastane kot posledica neupoštevanja navodil kupca. Dobavitelj je dolžan kriti tudi dodatne stroške s pošiljanjem blaga s hitrim pošiljanjem, ki nastanejo zaradi potrebe po spoštovanju dobavnih oziroma izvedbenih rokov.

Dobavitelj mora zahtevek za zvišanje cene predložiti kupcu v pisni obliki najkasneje 30 dni pred uveljavitvijo novega cenika, pri čemer mora kupcu priložiti ustrezne dokazne listine, skupaj s podrobno razčlenitvijo stroškov. Morebitne spremembe cen morajo biti potrjene v obliki pisnega dogovora, ki ga podpišeta obe stranki. Zvišanje cen velja samo na podlagi pisnega privoljenja kupca. Dobavitelj kupcu ne sme predložiti računa za blago, dokler blago ni pravilno dobavljeno, razen če je v pogodbi drugače določeno ali če kupec v to privoli pisno. Račun za dobavljeno blago mora dobavitelj skupaj s podpisano dobavnico poslati na naslov kupca ali po elektronski pošti v naročilu navedenemu predstavniku kupca. Dobavitelj ne sme zadrževati dobav iz nobenega razloga, razen če kupec v to privoli pisno.

Dobavitelj se zavezuje izdajati račune v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter na takšen način, da bo kupec lahko izpolnil svoje obveznosti v skladu z veljavno davčno zakonodajo.

Če ni naveden v naročilnici, je rok plačila devetdeset (90) dni po datumu prejema računa. Rok za plačilo računov začne teči z brezpogojnim prevzemom celotnega predmeta nabave s strani kupca in s prejemom pravilno izdanega računa. Če ni drugače dogovorjeno, se plačila po izbiri kupca lahko izvedejo v 30 dneh z odbitkom 3 % diskonta oziroma popusta ali v 15 dneh z odbitkom 4% diskonta oziroma popusta, v primeru avansnega plačila pa je kupec upravičen do odbitka 6% diskonta oziroma popusta.

Plačilo računa s strani kupca ne pomeni potrditve, da je bila dobava oziroma storitev opravljena v skladu s pogodbo oziroma dogovorom. Če ima blago oziroma storitev napake, je kupec do odprave napak oziroma dokončnega dogovora z dobaviteljem upravičen zadržati plačilo za račune, ki so bili s strani dobavitelja izstavljeni za dobavo blaga oziroma storitev z napakami. Kupec je upravičen v primeru ugotovljenih stvarnih ali pravnih napak predmeta nabave upravičen zadržati celotno plačilo do popolne odprave napak.

Brez pisnega soglasja kupca dobavitelj svojih terjatev do kupca ne sme odstopiti ali jih prepustiti v izterjavo tretjim osebam. Kakršenkoli dobaviteljev odstop oziroma prenos v nasprotju s tem določilom, je brez pravnega učinka.

Kakovost

Dobavitelj neomejeno jamči za brezhibnost blaga. Predmeti nabave morajo biti prvorazredne kakovosti, namenu ustrezni, iz najnovejših materialov, izvedeni strokovno, v skladu s tehničnimi načrti, ustrezno konstruirani ter brezhibno sestavljeni in montirani. Dobavitelj je dolžan na zahtevo kupca dostaviti dokazila o sistemu zagotavljanju kakovosti pri dobavitelju ter vso dokumentacijo o preverjanju kakovosti.

Dobavitelj je prav tako dolžan zagotoviti, da vse dobavljeno blago in material ustrezajo aktualnim predpisom Republike Slovenije, še zlasti s področja embalaže in odpadne embalaže, ravnanja z baterijami in akumulatorji, ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, da je predmet nabave brez azbesta itd.

Ne glede na določbe o jamčevanju za napake dobavitelj garantira kupcu (pogodbena garancija) dogovorjeno količino blaga ustrezne kvalitete in z dogovorjenimi lastnostmi ter da bo blago delovalo v skladu s svojim namenom najmanj 30 mesecev od dobave oziroma 24 mesecev od začetka uporabe oziroma v dobi, ki je med strankama v pogodbi izrecno dogovorjena. Dobavitelj je po kupčevi izbiri dolžan nemudoma, najkasneje pa v roku 10 dni od prejema pisnega kupčevega obvestila, popraviti ali nadomestiti blago, ki je ali postane pomanjkljivo, pri čemer se pomanjkljivost med drugim nanaša tudi na napake, ki nastanejo zaradi dobaviteljevih nepravilnih navodil za uporabo, nepravilne uporabe podatkov, neprimernega ali pomanjkljivega materiala ali izdelave, in kakršne koli druge kršitve dobaviteljevih obveznosti, eksplicitne ali implicitne, ali kakršnega koli njegovega nespoštovanja pogodbe. Za popravljeno in nadomestno blago prav tako velja jamstvo za obdobje najmanj 18 mesecev po dobavi, ponovni namestitvi ali (morebitnem) testiranju, odvisno od tega, kdaj se blago uporabi po popravilu ali nadomestitvi. To jamstvo dobavitelja ne vpliva na nobeno drugo pravico ali pravno sredstvo, ki bi do tedaj ali pozneje pripadala kupcu.

Dobavitelj se zaveže v času trajanja pogodbenega razmerja poskrbeti za ustrezno poslovno zavarovanje in zavarovanje produktne odgovornosti ter kupcu na njegovo zahtevo posredovati dokaze o takšnem kritju. Takšno zavarovanje mora veljati najmanj v obdobju veljavnosti pogodbe med kupcem in dobaviteljem in še pet (5) let po koncu njene veljavnosti.

Dobavitelj se zavezuje, da bo spoštoval načela, navedena v Listini o trajnostnem razvoju dobavitelja (»Sustainable Supplier Charter«), s katero je dobavitelj v celoti seznanjen. Kupec ali oseba, ki jo kupec imenuje, lahko v času trajanja pogodbenega razmerja izvede revizijo pri dobavitelju, s ciljem zagotovitve skladnosti z načeli iz Listine o trajnostnem razvoju dobavitelja. Dobavitelj se zavezuje, da bo v razumnem roku kupcu posredoval odgovore na morebitna kupčeva vprašanja ter vse relevantne dokumente in informacije, ki jih zahteva kupec s področja etike, še zlasti spoštovanja človekovih pravic, preprečevanja korupcije, spoštovanja konkurenčnega prava in zavez na področju okoljskega prava.

Kakovost proizvodov ali storitev ter standardi sprejemljivosti proizvodov ali storitev so določeni s pogodbo oziroma v samem naročilu. Predmeti nabave morajo biti opremljeni s predpisanimi varnostnimi mehanizmi in ustrezati veljavnim varnostnim predpisom na kraju uporabe, ki ga določi kupec. Vsak predmet nabave mora spremljati ustrezna izjava o skladnosti.

V primeru, da kakovost proizvodov ali storitev ni posebej določena, kot normativni dokumenti, ki obsegajo potrebne podatke za ocenjevanje sprejemljivosti kakovosti blaga, štejejo:

 • nacionalni ali mednarodni standardi, ki jih priznava domača zakonodaja,
 • interni standardi in tehnične ali druge specifikacije proizvajalcev – dobaviteljev (za nestandardne materiale in proizvode),
 • interne tehnične specifikacije uporabnikov – kupcev,
 • ustrezni tehnični predpisi za regulirano področje.

Embalaža

Embalaža je sestavni del kakovosti proizvoda in dobavitelj se obvezuje, da bo proizvode opremil z embalažo, ki maksimalno tehnično ustreza dobavljenim proizvodom ter omogoča optimalno logistično izvajanje.

Kupec ima v svojem poslovnem procesu vpeljano optimalno mehanizirano logistiko in iz tega razloga zahteva dobavo proizvodov na paletah, razen v primeru, ko to tehnično ni mogoče, oziroma se kupec in dobavitelj drugače dogovorita.

Označevanje na embalaži mora biti trajno in vidno, oznaka mora vsebovati vse bistvene elemente: proizvajalca, vrsto materiala (naziv kot na dobavnici), količino.

Označena mora biti tako skupinska embalaža kakor tudi njeni manjši deli. Dobavitelj se obvezuje, da bo vse blago, ki ga bo dobavil kupcu, označil z EAN kodo. Za morebitno nekodirano oz. napačno kodirano blago, ki ga bo dobavil kupcu, pa se obvezuje poravnati stroške kodiranja tega blaga v višini 10 % na neto fakturirano vrednost na osnovi bremepisa, ki mu ga izstavi kupec po preteku kvartala.

Dobavitelj je dolžan ustrezno označiti embalažo (tudi z energijsko nalepko) ter v celoti slediti smernicam, ki jih narekuje skupina Rexel v okviru Listine o trajnostnem razvoju dobavitelja ter morebitnim dodatnim kupčevim navodilom.

Prevzem blaga

Dobavitelj se obvezuje, da bo kupcu pred dobavo poslal dobavnico oz. drugo prevzemno listo v formatu PDF in s tem najavil dobavo.
Ravno tako mora biti vsem pošiljkam priložena dobavnica oz. druga prevzemna listina z vsemi ustreznimi podatki, sicer je kupec upravičen prevzem blaga na stroške in riziko dobavitelja zavrniti. Kupec je prevzem blaga vedno upravičen zavrniti v primeru napak, poškodb, če obstaja sum v ustrezno in/ali varno delovanje blaga, kot tudi v primeru manjkajočih ali pomanjkljivih dogovorjenih plačilnih instrumentov (npr. akreditiv), nezadostnega števila dokumentov (npr. tovorni list), še posebej pa v primeru manjkajočih podatkov o predmetu nabave (naročnilnici). V teh primerih zavrnitve prevzema blaga dobavitelj nosi celotno tveganje in vse stroške ter škodo, ki nastanejo kupcu, vključno z morebitnimi stroški skladiščenja ali drugimi stroški hrambe in dodatnimi manipulativnimi stroški.

Fizični sprejem predmetov nabave, začasna uporaba dobavljenega blaga oziroma storitev ter izvršena plačila zanje, ne veljajo kot prevzem, ali odpoved pravicam, ki pripadajo kupcu.

Kupec bo prevzel blago le na podlagi dokumentacije, ki dokazuje, da je blago dobavljeno v skladu s kriteriji kakovosti, kot so navedeni v pogodbi oziroma naročilu in v skladu s splošnimi nabavnimi pogoji poslovanja. Za blago, ki mora biti certificirano v skladu z ustreznimi predpisi, dobavitelj prevzame vso odgovornost tako za veljavnost certifikatov kakor tudi za označevanje proizvodov in pakiranje s certifikacijskimi znaki.

Če je dogovorjeno, da je dolžan dobavitelj izvesti preizkuse materiala, potrdila o izvedeni kontroli kvalitete, dokumente o kakovosti, potrdila o skladnosti ali drugo dokumentacijo, se blago ali storitve ne morejo šteti za prevzete, dokler kupcu ni dostavljena tudi tovrstna dokumentacija, razen, če sta se stranki izrecno pisno dogovorili drugače. Ta določba ne vpliva na jamčevalno oz. garancijsko odgovornost dobavitelja.

Nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja predmeta nabave preide na kupca s trenutkom, ko je predmet naročila oziroma blago formalno in brezpogojno prevzeto s strani kupca oziroma njegovega pooblaščenega predstavnika na dogovorjenem mestu.

Dobava blaga

Dobava blaga je zaključena, ko je blago predano dogovorjeni osebi na dogovorjenem kraju in na dogovorjen način ter je s strani kupca pisno potrjena dobavnica oziroma druga prevzemna listina brez pridržkov. S tem se šteje blago za prevzeto. Izvedba storitev je zaključena, ko dobavitelj izvede vse pogodbeno dogovorjene obveznosti in stranki podpišeta prevzemni zapisnik v pisni obliki. Pri izvedbah storitev, ki so del izpolnitve konkretnega naročila končnega kupca, se prevzem opravi hkrati s prevzemom s strani končnega kupca.

Dobavitelj je dolžan kupcu najkasneje ob dobavi oziroma na prvi poziv dostaviti veljavno potrdilo o poreklu blaga (kratkoročno oz. dolgoročno izjavo dobavitelja o preferencialnem poreklu blaga, na katerem navede tudi carinsko tarifo za dobavljeno blago), kot tudi ustrezne veljavne certifikate za blago. V primeru tehničnega prevzema na objektu, za katerega je bilo blago dostavljeno, je dobavitelj kupcu dolžan dostaviti zahtevano ustrezno dokumentacijo. Dobavitelj kupcu omogoči dostop do tehnične mape proizvodov, ki mora biti na voljo še najmanj 10 let po prenehanju proizvodnje izdelka.

Dobavitelj se obvezuje, da bo pri vsaki dobavi pisno navedel:

a. naziv dobavitelja,
b. kontaktno telefonsko številko predstavnika dobavitelja,
c. oznako artikla (Ident.št.) in točno specifikacijo artikla,
d. številko naročilnice,
e. ceno,
f. ime in priimek predstavnika kupca, napisana z velikimi tiskanimi črkami,
g. datum in kraj podpisa.

V nasprotnem primeru dobavitelj soglaša, da kupec blago vrne na stroške dobavitelja ali zaračuna stroške dodatnega dela.

Kupec ni odgovoren za dodatne stroške, ki bi nastali zaradi dobaviteljeve nepravočasne dobave ali neizpolnitve specifikacije iz naročilnice.

Obseg, način in mesto kontroliranja ter zagotavljanja kakovosti blaga so določeni s pogodbo ali v naročilu ter s splošnimi nabavnimi pogoji.

Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavljeno blago, ki bo kupcu ostalo na zalogi več kot deset mesecev, prevzel nazaj pod pogojem, da je originalno pakirano in embalaža ni poškodovana, kupec pa bo za najmanj tako vrednost istočasno naročil drugo blago. Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano in v originalni embalaži.

Kupec bo v primeru nespoštovanja navajanja kupčevega naročila na dobavnici in računu, račune zavrnil kot neveljavne.

Blago bo dobavljeno znotraj dobavnega roka, dogovorjenega v komercialnih pogojih sodelovanja ali v pravnem poslu. Med strankama dogovorjeni dobavni oziroma izvedbeni roki so bistveni in fiksni.

Če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače, se za začetek teka roka za dobavo šteje dan, ko je kupec dobavitelju izdal naročilo. Šteje se, da je dobava blaga pravočasna, če v roku prispe na kraj dobave dogovorjen v naročilu. Šteje se, da je dobava blaga pravočasna, če je prevzem opravljen skladno z dogovorom v naročilu (datum prevzema, kraj prevzema).

Če v naročilu ni drugače dogovorjeno je kupec upravičen, da v primeru zamude dobavnega roka dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % celotne vrednosti naročila za vsak začeti koledarski dan zamude, vendar skupaj ne več kot 20 % skupne vrednosti naročila. Če pogodbena kazen preseže 20% celotne oziroma skupne vrednosti naročila, je kupec upravičen zavrniti dobavo in odstopiti od pogodbe oziroma preklicati naročilo s takojšnjim učinkom.
Kupec si pridržuje pravico, da zahteva tudi povračilo škode, ki presega znesek pogodbene kazni. Kupec obdrži pravico do pogodbene kazni tudi, če sprejme zamujeno izpolnitev. Dobavitelj je dolžan pogodbeno kazen plačati v roku 30 dni. Dobavitelj se odpoveduje uveljavljanju znižanja pogodbene kazni.

V primeru zamude pri izvedbi naročila sme kupec odstopiti od pogodbe, če dobavitelj po predhodnem opozorilu ne zagotovi pravilne dobave niti do poteka primernega dodatnega roka, ki mu ga da kupec na razpolago. Če je rok bistvena sestavina pogodbe in v primeru, ko je očitno, da dobavitelj ne bo zagotovil pravočasne oziroma pravilne izvedbe naročila niti v dodatnem roku, sme kupec odstopiti od pogodbe takoj, ne da bi bil dolžan dobavitelju podaljšati izvedbeni/dobavni rok. Na pravico do odstopa iz tega člena ne vplivajo morebitni kupčevi predhodni brez pridržkov opravljeni prevzemi dobaviteljevih delnih izpolnitev z zamudo.

Kupec bo dobavitelju mesečno posredoval poročila OTIF s ciljem dobaviteljeve seznanjenosti z uspešnostjo izpolnjevanja njegovih obveznosti. V kolikor dobaviteljev standard uspešnosti iz naslova OTIF pade pod 85%, je kupec upravičen dobavitelju zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,5 % celotne vrednosti naročila za vsak začeti koledarski dan, ko je dobaviteljeva vrednost OTIF nižja od 85%. Pogodbena kazen iz tega naslova ne sme preseči 20 % vrednosti skupne vrednosti naročila.

Kupec je dolžan sprejeti le količine, ki so dobavljene v skladu s pogodbo oziroma naročilom.

Presežek blaga ali blago, ki ne ustreza kupčevemu naročilu, lahko kupec vrne dobavitelju na njegove stroške.

Kupec si pridržuje pravico zavrniti tudi dobave, (i) ki se opravijo pred datumom(-i), navedenim(-i) v naročilnici, (ii) presegajo naročene količine ali (iii) se dobavijo na kraj, ki ni kraj dobave, naveden v naročilnici. Dobavitelj ne glede na zavrnitev ali sprejem dobave s strani kupca nosi celotno tveganje in vse stroške v zvezi s takšnimi dobavami, med drugim vključno z morebitnimi stroški skladiščenja ali drugimi stroški hrambe in dodatnimi manipulativnimi stroški. Dobavitelj plača vse dodatne stroške, ki nastanejo zaradi spremembe načina(-ov) prevoza (npr. zračni namesto pomorskega).

Dobavitelj dobavlja blago kupcu na pariteti DDP Ljubljana, skladišče kupca, razen če se stranki pisno dogovorita drugače. Kupec blago sprejema od ponedeljka do petka med 7.00 in 12.00 uro. Dobava blaga izven tega termina je možna samo v primeru predhodnega dogovora z vodjo prevzema.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru uvedbe koledarja dobav v skladišče kupca, le te vnašal v koledar. V nasprotnem primeru bo z raztovorom blaga moral počakati na prosti termin.

V primeru, ko kupec pri prevzemu ugotovi neskladnost med deklarirano kakovostjo in dejansko kakovostjo izdelka, se blago obravnava po principu pogojnega sprejema, kar pomeni, da je kupec ustrezno blago sicer pogojno sprejel, vendar ga ni prevzel na zalogo. Kupec je dolžan o ugotovljeni neskladnosti obvestiti dobavitelja ter na podlagi dogovora odločiti ali se trgovsko blago prevzame ali da na razpolago dobavitelju.

V primeru nesoglasja o kakovosti blaga, če prej ni prišlo do sporazumne rešitve, se izvede dokazovanje kakovosti blaga pri tretji osebi. Stroški dokazovanja bremenijo dobavitelja, če je bila predhodna kupčeva ocena pravilna.

Kot tretje osebe se smatrajo institucije za kontrolo in preizkušanje kakovosti, ki niso v organizacijskem sestavu kupca ali dobavitelja.

Kakršenkoli pridržek lastninske pravice s strani dobavitelja ni veljaven.

Dobavitelj mora dobave oziroma storitve, ki so predmet nabave, opraviti samostojno. Dobavitelj lahko posamičen obseg del dodeli tretji osebi (npr. podizvajalcu), vendar le ob predhodnem pisnem kupčevem soglasju. Dobavitelj mora kupca pravočasno pisno obvestiti o vključitvi nadaljnjih tretjih oseb in kupcu predložiti vse potrebne dokumente za izdajo soglasja navedeni tretji osebi.

Reklamacije in servisiranje

Dobavitelj odgovarja za vse kvantitativne in kvalitativne reklamacije, in sicer za vidne napake na izdelku ter za skrite napake na izdelku, v času jamstva in/ali garancije oziroma roka, v katerem kupec skupaj z dobaviteljem jamči za kakovost izdelka končnemu kupcu.

Dobavitelj je dolžan opravljati ustrezno servisiranje izdelka in zagotavljati nadomestne dele za izdelek v skladu z ustreznimi predpisi. V primeru popravil ali zamenjave delov začneta teči za zamenjane ali popravljene dele garancijski in jamstveni rok po odpravi napake znova.

Kupec je upravičen in dolžan preveriti ustreznost in popolnost izvedbe naročil ter pregledati predmet nabave zaradi ugotavljanja morebitnih očitnih stvarnih napak v primernem roku po izvedbi naročila in dobaviteljevem pozivu. Če se po prejemu blaga ugotovi napaka, ki je ni bilo mogoče odkriti z običajnim pregledom ob prevzemu blaga, si kupec pridržuje pravice do dobavitelja na podlagi stvarnih in/ali pravnih napak za celotno trajanje jamčevanja za napake oziroma garancijske dobe. Kupec obdrži pravico do uveljavljanja očitnih stvarnih napak kljub morebiti opravljenemu prevzemu. Če okoliščine primera to opravičujejo, je naročnik pooblaščen za izvedbo le naključnega pregleda in preverjanja dela dobavljenega blaga kot reprezentativnega vzorca. Če je ugotovljeno, da deli dobavljenega blaga ali storitev (bodisi v primeru kontrole celotnega dobavljenega blaga bodisi v primeru naključnega pregleda) ne izpolnjujejo naročnikovih zahtev ali vsebujejo stvarne in/ali pravne napake, ima kupec vedno pravico do popolne zavrnitve prevzema vsega dobavljenega blaga ali storitev in ne le tistega dela predmeta nabave, ki vključuje ugotovljene napake. Naročnik bo dobavitelja obvestil o ugotovljenih napakah v primernem času. Ta člen se smiselno uporablja tudi za opravljanje storitev.

Če so med jamstvenim oz. garancijskim rokom odkrite napake, je dobavitelj dolžan nemudoma, v vsakem primeru pa najkasneje v roku 10 dni po kupčevem obvestilu na lastne stroške in po izbiri kupca bodisi: a) odpraviti pomanjkljivosti ali b) v primernem roku zagotoviti ponovno izvedbo storitev oz. pomanjkljivo blago prevzeti na kraju uporabe, ga zamenjati in novega dostaviti na kraj uporabe (odprava napak). V vsakem primeru je kupec upravičen do povračila vseh stroškov, ki so mu nastali v zvezi z odpravo napak (npr. stroškov montaže, demontaže, pregledov, testiranj, potnih in transportnih stroškov itd.).

Kupec ima pravico izbirati med zahtevki iz naslova garancije in jamstva za napake. Zahtevek na eni pravni podlagi ne izključuje možnosti naknadnega uveljavljanja zahtevka iz drugega pravnega naslova.

Dobavitelj mora pred dobavo naročniku opraviti ustrezne preglede komponent (npr. surovin, osnovnih materialov), ki jih naročniku dobavijo poddobavitelji, proizvajalci in druge tretje osebe, s ciljem odkritja morebitnih vidnih ali skritih napak ter o njihovem obstoju nemudoma obvestiti naročnika, podizvajalce, proizvajalce in druge tretje osebe brez odlašanja.

Kupec si pridržuje pravico, da bo ob nedejavnosti dobavitelja ali v nujnih primerih ter kadar je razvidno, da dobavitelj ne bo napake odpravil v rokih, kot jih za odpravo napak določajo veljavni predpisi, oziroma v roku, dogovorjenem med dobaviteljem in kupcem, kadar predpisi ne določajo takšnega roka, ugotovljene pomanjkljivosti odpravil sam ali s pomočjo tretje osebe, ki je strokovno podkovana in certificirana za rokovanje z omenjeno opremo. S tem povezane stroške v celoti nosi dobavitelj.

Če se pogodbeni stranki strinjata, kupec opravi količinski, ne pa tudi kakovostni prevzem blaga. V tem primeru bo kakovostni pregled blaga izvedel dobavitelj sam in o tem kupcu dostavil potrdilo/certifikat, kupec pa je s tem razbremenjen svoje obveznosti pregleda stvari in notifikacije očitnih napak v kakovosti blaga.

Odgovornost in zavarovanje

Dobavitelj odgovarja za vso škodo, ki nastane njegovim delavcem, kupcu in/ali tretjim osebam, vključno s končnimi kupci, če škoda izvira iz njegovega dela in dela njegovih podizvajalcev, kot tudi njegovih obveznosti iz pogodbenega razmerja s kupcem.

Dobavitelj mora imeti ves čas trajanja pravnega posla oziroma pogodbenega razmerja s kupcem sklenjeno ustrezno zavarovanje, ki krije vsakršno škodo, ki bi utegnila nastati njegovim delavcem, kupcem in/ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, dobavljenim proizvodom, opravljanjem storitev oziroma del, kot tudi škodo na obstoječem objektu in/ali obstoječi infrastrukturi kupca in/ali tretjih oseb. Takšno zavarovanje mora biti veljavno med celotnim trajanjem pogodbe.

V primeru, da dobavitelj izvaja svoje obveznosti iz pogodbenega razmerja s kupcem s podizvajalci, morajo biti podizvajalci vključeni v zavarovanje kot sozavarovane osebe. Dobavitelj mora na datum podpisa pogodbe, dogovora ali aneksa in kadarkoli na prvo zahtevo kupca predložiti kopijo potrdila o zavarovanju, iz katere so razvidna zahtevana zavarovalna kritja. Stroške predmetnih zavarovanj ter plačila soudeležbe pri škodi (franšiza) nosi dobavitelj. Ne glede na zavarovalna kritja iz zavarovanj odgovarja dobavitelj za vso škodo skladno z zakonom.

Skladnost z zakonodajo

Dobavitelj v skladu z zavezo kupca k etičnosti in družbeni odgovornosti izjavlja, da bo:

 • posloval v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo;
 • zlasti upošteval vso veljavno zakonodajo in predpise v zvezi s preprečevanjem korupcije, preprečevanjem podkupovanja, izsiljevanjem in nezakonitimi provizijami ter se nadalje zavezuje, da ne bo izvedel nobenega dejanja, zaradi katerega bi kupec kršil takšno zakonodajo;
 • upošteval načela poštene konkurence.

Dobavitelj jamči, da niti on niti kateri koli od njegovih plačanih ali neplačanih zaposlenih, partnerjev, predstavnikov, posrednikov ali zastopnikov ne bo ponudil ali dal ali se strinjal s ponudbo ali dajanjem, neposredno ali posredno, bodisi v zvezi s poslovnim odnosom z zasebniki ali javnimi subjekti, kakršnih koli plačil, daril ali kakršne koli druge koristi, ki bi lahko imele učinek in/ali namen kršitve protikorupcijske zakonodaje in/ali veljavnih predpisov iz tega področja, oziroma, da pogodbenici, njuni zaposleni, partnerji, predstavniki, posredniki ali zastopniki ne bodo vplivali ali nagrajevali katere koli osebe, ki deluje v nasprotju z zakoni in predpisi ter načeli dobre vere, nepristranskosti in etike, s ciljem pridobitve ali ohranitve nedovoljene koristi. Če je v zvezi s sklepanjem pogodbe ali pogodbo samo prišlo do ravnanja, ki je po slovenskih predpisih opredeljeno kot koruptivno in ki je vplivalo ali bi utegnilo vplivati na ravnanje pogodbenih strank, je taka pogodba nična. Pogodbi zvesta stranka lahko odstopi od pogodbe pred potekom njene veljavnosti, in sicer s takojšnjim učinkom ter brez kakršnih koli nadaljnjih obveznosti (vključujoč odškodninske obveznosti), če se izkaže, da je v zvezi z izvajanjem ali nadzorom nad izvajanjem pogodbe prišlo do korupcije.

V primeru obdelave osebnih podatkov s strani katere koli stranke za namen izvajanja pogodbe oziroma naročila se vsaka stranka zavezuje, da bo zagotovila skladnost z zahtevami po veljavni zakonodaji, vključno z uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 z vsemi njenimi morebitnimi spremembami, od zbiranja osebnih podatkov in za celotno obdobje obdelave podatkov.

Zlasti se vsaka stranka zavezuje, da bo seznanila posameznike, na katere se nanašajo podatki, z nameni in sredstvi obdelave podatkov, ki se izvaja, po potrebi pridobila njihovo soglasje in jim omogočila uveljavljanje njihovih pravic; bo izvajala ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovi varnost takšnih podatkov, tj. njihovo zaupnost, celovitost in dostopnost.

V zvezi s tem je pravilnik o varstvu podatkov družbe Rexel na voljo na: www.rexel.si/zasebnost-varovanje-podatkov ali na zahtevo, posredovano družbi Rexel. Druga stranka se zavezuje, da bo odvisno od primera, posredovala takšen pravilnik družbe Rexel svojim zadevnim sodelavcem in zainteresiranim stranem ter posredovala svoj pravilnik družbi Rexel, svojim sodelavcem in zainteresiranim strankam, skupaj s katerim koli zadevnim posameznikom, na katerega se nanašajo podatki.

Dobavitelj jamči, da bo svoje obveznosti izvajal tudi v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi načeli varnosti in zdravja pri delu ter je dolžan upoštevati tudi vsa navodila o varnosti in zdravju pri delu, ki so v veljavi pri kupcu. Dobavitelj se mora po svojih najboljših močeh potruditi za uvedbo sistemov, ki izpolnjujejo te zahteve.

Dobavitelj se zavezuje obravnavati vse nejavne informacije, ki jih prejme od kupca, kot zaupne in trajno varovati te informacije z enako mero skrbnosti, kot jo dobavitelj zagotavlja pri lastnih zaupnih informacijah. Dobavitelj zagotovlja tudi, da bodo njegovi zaposleni, dobavitelji, partnerji in pogodbeni izvajalci izpolnjevali obveznosti glede zaupnosti.

Dobavitelj jamči, da izdelki ne kršijo mednarodnih zakonov in predpisov o izvozu, ter mora kupca obvestiti, če za določene izdelke veljajo takšne omejitve ali če je za njihov izvoz potrebno določeno dovoljenje ali pooblastilo. Dobavitelj se nadalje zavezuje kupcu predložiti morebitne dokumente in/ali potrdila o poreklu, ali kadar je ustrezno, klasifikacije izdelkov v skladu s predpisi o blagu z dvojno rabo.

Pravice intelektualne lastnine

Dobavitelj kupca pooblašča za uporabo njegovih blagovnih znamk s ciljem prodaje izdelkov in jamči, da izdelki ne kršijo nobenih pravic intelektualne lastnine nobene tretje osebe.

Dobavitelj daje kupcu nepreklicno dovoljenje za avtorske pravice, prikaz, objavo, distribucijo, uporabo, spreminjanje, tiskanje in ponatis fotografij in slik dobavitelja, ki so na kakršen koli način povezane s poslovanjem kupca (npr. slike za publikacije kupca, spletno stran, reklame, ali drug medij za ali v imenu kupca).

Če dobavitelj ni lastnik pravic intelektualne lastnine na izdelkih in za kupca ne more pridobiti oziroma nanj ne more prenesti pravice do nadaljnjega trženja izdelkov, mora kupca o tem takoj obvestiti.

Dobavitelj bo kupca s skrbnostjo kot v lastnih zadevah, na lastne stroške branil in razbremenil odgovornosti za kakršnekoli obveznosti, tožbe, škodo, izgubo, izdatke in vse, tudi morebitne sodne stroške, ki bi jih tretje osebe zahtevale od kupca oziroma vložile zoper kupca na podlagi dejanske ali potencialne kršitve pravic intelektualne lastnine katerekoli tretje osebe.

Kupec si pridržuje pravico do takojšnjega odstopa od pogodbe ali dogovora, če dobavitelj izgubi pravico do trženja izdelkov, ali v primeru kršitve pravic intelektualne lastnine tretje osebe. Dobavitelj na lastne stroške odgovarja za vračilo vseh zalog izdelkov, ki so predmet kršitve, od kupca in mora kupcu povrniti vso morebitno nastalo škodo.

Prenehanje pogodbenega razmerja

V primeru nebistvenih kršitev obveznosti s strani dobavitelja in v kolikor dobavitelj kršitev ne odpravi v petnajstih (15) dneh po prejemu kupčevega uradnega obvestila oziroma poziva za odpravo kršitev, lahko kupec odstopi od pogodbe oziroma dogovora s takojšnjim učinkom (t.j. brez odpovednega roka).

V primeru bistvenih kršitev obveznosti dobavitelja lahko kupec odstopi od pogodbe oziroma dogovora s takojšnim učinkom (t.j. brez odpovednega roka) in brez predhodnega opomina oziroma poziva za odpravo kršitev. Za bistvene kršitve se šteje zlasti:

 • če dobavitelj zamuja z izvršitvijo svojih obveznosti več kot sedem dni;
 • če dobavitelj prekine izvršitev svojih obveznosti brez kupčevega pisnega soglasja oziroma če ne dosega s pogodbo dogovorjene kakovosti in je ne more vzpostaviti niti v naknadnem roku, ki mu ga določi kupec;
 • če podaljšanje rokov zaradi višje sile traja več kot 35 dni;
 • če dobavitelj ne obvesti kupca o okoliščinah, ki bi lahko vplivale oziroma vplivajo na pravilno in pravočasno izpolnitev njegovih obveznosti;
 • če dobavitelj krši dogovorjene specificirane obveznosti in ne zagotovi zavarovanja iz poglavja »Odgovornost in zavarovanje« teh nabavnih pogojev,
 • če dobavitelj ne posluje v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo ali ne upošteva vse veljavno zakonodajo in predpise v zvezi s preprečevanjem korupcije, preprečevanjem podkupovanja, izsiljevanjem in nezakonitimi provizijami ali ne upošteva načela poštene konkurence;
 • če dobavitelj krši katerkoli načelo, določeno v Listini o trajnostnem ravnanju dobavitelja,
 • če je nad dobaviteljem uveden stečajni ali likvidacijski postopek oziroma postopek prisilne poravnave;
 • če postane dobavitelj po oceni kupca insolventen, čeprav insolventnost ni bila ugotovljena s sodno odločbo, ali če obstajajo drugi razlogi, iz katerih lahko kupec utemeljeno sklepa, da dobavitelj ne bo mogel izpolniti svojih obveznosti;
 • če dobavitelj preneha poslovati;
 • če je bil proti dobavitelju izdan sodni nalog za plačilo dolgov ter so njegovi računi zaradi tega blokirani več kot tri dni;
 • če po oceni kupca pride do takšnega negativnega razvoja v ekonomskem, pravnem ali kadrovskem položaju dobavitelja ali nastopijo druge takšne okoliščine, zaradi katerih bi kupec utegnil priti v bistveno neugodnejši položaj ali ki bi močno omajale zaupanje kupca v dobavitelja ali njegovo sposobnost izpolniti obveznosti oziroma, ki bi utegnile kakor koli ogroziti, otežiti ali onemogočiti izpolnjevanje dobaviteljevih obveznosti.

Odstop ne vpliva na pravico kupca, da zahteva plačilo odškodnine zaradi neizpolnitve ali neustrezne izpolnitve obveznosti dobavitelja.

V primeru pravnega posla za nedoločen čas, ima kupec pravico odpovedati pogodbo s tromesečnim odpovednim rokom.

Končne določbe

Za presojo pogodbenega razmerja se uporablja pravo Republike Slovenije. Stranki si bosta prizadevali morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, rešiti sporazumno.

Če stranki spora ne bosta mogli rešiti sporazumno, je za reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ne glede na določilo prejšnjega stavka je kupec upravičen uveljavljati svoje zahtevke proti dobavitelju tudi pred sodiščem, pristojnim zanj po sedežu ali po predpisih, ki veljajo na območju njegovega sedeža.

Za vse, kar ni določeno s splošnimi pogoji nabave in naročilom oz. pogodbo, veljajo določila Obligacijskega zakonika in zadnja veljavna določila Incoterms.

Vse spremembe in/ali dopolnitve pogodbe med strankama morajo biti sklenjene v pisni obliki.

Če je oziroma postane ena ali več določb teh pogojev neveljavnih, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil. Stranki bosta neveljavno določbo nadomestili z veljavno, ki se bo po gospodarskem smislu najbolj približala prvotnemu namenu strank.

Splošni nabavni pogoji veljajo od dne 9. 4. 2018 (zadnja posodobitev: 15. 5. 2023)